Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
w zakresie organizacji konkursu artystycznego pod nazwą
„Fetting Festiwal” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Baranowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych uczestników Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników niepełnoletnich, także danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych, jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Baranowie (96-314) ul. Armii Krajowej 49.
2) Inspektorem danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie jest Pani Justyna Rytel – Kuc, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- przeprowadzenia naboru uczestników konkursu Fetting Festiwal;
- wyłonienia zwycięzców konkursu Fetting Festiwal.
4) Zakres gromadzonych danych osobowych:
- imię i nazwisko uczestnika;
- data urodzenia
- adres korespondencyjny;
- numer telefonu
- adres email.
W przypadku uczestnika niepełnoletniego także:
- imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego;
- numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego.
5) Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane w celu przetwarzania innym podmiotom.
6) Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8) Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
9) Uczestnik Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub opiekun, posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu,
10) W każdym momencie uczestnik Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub opiekun, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11) Uczestnik Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Opublikowano w VI Fetting Festiwal

Regulamin VI Fetting Festiwal

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorzy:
- Wójt Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87. 96-314 Baranów (woj. mazowieckie)
- Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, ul. Armii Krajowej 49, 96-314 Baranów, (woj. mazowieckie)
Miejsce przedsięwzięcia:    
Miejsce – Kościół Parafialny pw. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w miejscowości Baranów.
Adres parafii – ul. Armii Krajowej 55, 96-314 Baranów.    
Termin:
3 listopada 2018 roku
Biuro Festiwalu:    
Biuro organizacyjne Festiwalu mieści się w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.
ul. Armii Krajowej 49,
96-314 Baranów,
tel. 46 856-03-30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa Festiwalu: www.fettingfestiwal.org
Osoby wskazane do kontaktu:    
Bożena Stegienko - Tel. 534-330-099,
Dariusz Dąbrowski - Tel. 606-894-071

Cel Fetting Festiwal
Tak jak w ubiegłych latach przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie sylwetki postaci polskiego artysty – Edmunda Fettinga. Nasze Zainteresowanie jego postacią pojawiło się wraz z wydaniem z okazji zorganizowanej w maju 2012 roku rocznicy pn. „Obchody 400-lecia miejscowości i 100-lecia parafii Baranów”, autorstwa Tadeusza Jana Murzyna i Jana Józefeckiego. Dzięki tej publikacji dowiedzieliśmy się, że Edmund Fetting – aktor serialowy i filmowy, jak również wykonawca utworów muzycznych był mieszkańcem miejscowości Baranów. Postać Edmunda Fettinga znacznie wpłynęła na rozwój kulturalny miejscowości Baranów.
VI edycja będzie poświęcona twórczości Zbigniewa Wodeckiego, polskiego muzyka, multiinstrumentalisty, kompozytora, aranżera, piosenkarza, aktor. Od końca lat 60. Związany był z kabaretem Piwnica pod Baranami i zespołem Anawa, a także z orkiestrą symfoniczną Polskiego Radia i Krakowską Orkiestrą Kameralną. W 1972 roku zadebiutował jako piosenkarz na festiwalu w Opolu. Odniósł sukcesy na wielu festiwalach takich jak: Rostock, Praga, Słoneczny Brzeg – nagroda za wykonanie piosenki bułgarskiej w 1984 roku, Sopot. Największe przeboje artysty to: „Chałupy Welcome to”, „Lubię wracać tam, gdzie byłem”, „Z Tobą chcę oglądać świat”, „Zacznij od Bacha”, „Izolda”, „Opowiadaj mi tak”. Popularność przyniosły mu także wykonania piosenek tytułowych z animacji Pszczółka Maja i Rudolf czerwononosy Renifer.
Zbigniew Wodecki w roku 2014 był członkiem Jury oraz gwiazdą wieczoru podczas II Fetting Festiwal.

WYMAGANIA REGULAMINOWE KONKURSU

1. Najważniejszą częścią Fetting Festiwal jest Konkurs na wykonanie (interpretację) utworu z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego.
2. Jury Fetting Festiwal powołują Organizatorzy.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wykonawcy zawodowi i amatorzy (soliści i zespoły).
4. Minimalny wiek uczestnika - 14 lat. W przypadku, gdy do Fetting Festiwal przystępuje osoba niepełnoletnia, wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w Konkursie.
5. Każdy uczestnik przygotowuje 2 piosenki, które wykonywał Zbigniew Wodecki.
6.Zgłaszający się do Konkursu są zobowiązani do przesłania zgłoszenia pocztą lub mailem (formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.fettingfestiwal.org) w terminie do 12 października 2018 r. do godz. 18:00 na adres biura festiwalu: GBP w Baranowie, ul. Armii Krajowej 49, 96-314 Baranów z dopiskiem VI Fetting Festiwal. Załącznik powinien zawierać interpretację 2 utworów z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego w formacie mp3.
7. Kwalifikacji do udziału w Konkursie Fetting Festiwal dokona Jury, wskazując jedną z dwóch nadesłanych piosenek. Wskazaną piosenkę zgłaszający wykona w czasie koncertu konkursowego. Decyzja Jury jest ostateczna.
8. Zwycięzca Konkursu Fetting Festiwal może brać udziału w edycjach kolejnych (w charakterze uczestnika) co dwa lata, przyczym zobowiązany jest równocześnie do wykonania zwycięskiego utworu podczas koncertu Fetting Festiwal w edycji następującej bezpośrednio po tej w której odniósł zwycięstwo.
9. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie pocztą elektroniczną e-mail lub telefonicznie. W przesłanej korespondencji znajdować się będą również inne ważne informacje dotyczące dnia konkursowego.
10. Przebieg Konkursu rejestrowany będzie przez urządzenia przeznaczone do utrwalania obrazu i dźwięku. Uczestnicy zgadzają się powierzyć Organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w ten sposób obrazu i dźwięku, a także nadesłanych nagrań oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, imienia i nazwiska.

NAGRODY REGULAMINOWE

11. Jury konkursowe powołane przez Organizatora przyzna następujące nagrody:
- I nagroda w wysokości 5 000 PLN
- II nagroda w wysokości 3 000 PLN
- III nagroda w wysokości 2 000 PLN
12. Poza regulaminowe nagrody dla wykonawców mogą być ufundowane i przyznane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

UWAGI KOŃCOWE

13. Organizatorzy nie pobierają opłaty za zgłoszenie do konkursu Fetting Festiwal.
14. Wykonawcy pokrywają koszt przesłania materiałów zgłoszeniowych oraz przyjazdu do Baranowa.
15. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu obsługę techniczną, nagłośnienie oraz czas na próby w dniu konkursowym.
16. Uczestnicy konkursu mają możliwość korzystania w czasie występu z własnych instrumentów, po uprzednim poinformowaniu Organizatorów o tym fakcie w karcie zgłoszeniowej.
17. W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub w przypadku niedokładnego wypełnienia karty zgłoszeniowej Organizatorzy nie mają obowiązku dopuszczenia do udziału w kwalifikacji.
18. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z wybranych przez siebie utworów.
19. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
20. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.
21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Opublikowano w VI Fetting Festiwal